Ogólne Warunki Umów

1. Niniejsze ogólne warunki umów o świadczenie usług w zakresie kalibracji („Warunki“) mają zastosowanie do wszystkich umów o świadczenie usług w zakresie kalibracji („Umowa”) zawieranych pomiędzy Perschmann sp. z o. o. (Usługodawcą) a innymi podmiotami (Usługobiorcami), dalej zwanymi łącznie Stronami. Usługodawca wykonuje usługi w zakresie kalibracji we współpracy i za pośrednictwem spółki Perschmann Calibration GmbH z siedzibą w Braunschweig w Niemczech (dalej „Perschmann Calibration”), należącej do grupy Hoffmann Group, w jej laboratorium w Niemczech bądź w laboratoriach partnerskich Perschmann Calibration, o których mowa w pkt. 15 Warunków.

2. Usługodawca wykonuje wskazane w pkt. 1 Warunków usługi wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców), z wyłączeniem osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zawierających Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wpisanego w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Usługobiorca, zawierając Umowę z Usługodawcą, potwierdza, że prowadzi  działalność gospodarczą, a zawierana przez niego Umowa ma dla niego charakter zawodowy. Niniejsze Warunki nie mają w związku z tym zastosowania do konsumentów i do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zawierających Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, wpisanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

3. Warunki uważa się za wiążące, jeżeli zostały doręczone Usługobiorcy przed zawarciem Umowy lub podane mu do wiadomości w taki sposób, że mógł on z łatwością dowiedzieć się o ich treści. W szczególności warunki uznaje się za wiążące, jeżeli przed zawarciem Umowy Usługobiorca otrzymał wydany przez Usługodawcę katalog usług w zakresie kalibracji świadczonych przez Usługodawcę „Serwis Kalibracyjny”, w którym Warunki te zostały umieszczone. 

4. Zmiana Warunków dokonana w czasie trwania Umowy wiąże Usługobiorcę, jeżeli została mu doręczona, a Usługobiorca nie wypowiedział Umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu zmienionych Warunków.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umów o świadczenie usług kalibracyjnych zawartych pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, a także odstąpienie od tej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, z zastrzeżeniem oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od Umowy zgodnie z pkt. 13 lub 14 Warunków, które może być złożone w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

6. Prospekty handlowe, reklamy, cenniki, katalogi, informacje zawarte w mediach elektronicznych, jak również na nośnikach danych itp. stosowane przez Usługodawcę nie stanowią oferty zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie kalibracji, lecz tylko zaproszenie do prowadzenia rokowań.

7. Informacje, ilustracje, rysunki, dane dotyczące masy i wymiarów bądź inne dane techniczne, znajdujące się w katalogach, na nośnikach danych, w mediach elektronicznych i innych wysyłkach reklamowych oraz powoływane normy lub dane EN, DIN, VDE nie stanowią gwarancji (przyrzeczeń), lecz jednie informacje dotyczące właściwości, które do momentu dojścia Umowy do skutku mogą być w każdej chwili skorygowane. Dane techniczne zawarte w ofertach należy rozumieć jedynie jako informację dotyczącą właściwości, a nie jako gwarancję lub przyrzeczenie.

8. Zamówienie na wykonanie usługi kalibracji, składane przez Usługobiorcę („Zamówienie”) stanowi ofertę zawarcia Umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego („Oferta”). Oferta wymaga wyraźnego przyjęcia przez Usługodawcę, w szczególności w formie potwierdzenia otrzymania przyrządów, przeznaczonych do kalibracji („potwierdzenie otrzymania towaru”). W razie wątpliwości uznaje się, iż otrzymanie podlegających kalibracji  przyrządów  („Przyrządy”), wysłanych przez Usługobiorcę do Usługodawcy lub bezpośrednio do Perschmann Calibration i przystąpienie przez Usługodawcę, za pośrednictwem Perschmann Calibration, do realizacji zamówienia Usługobiorcy, stanowi potwierdzenie przyjęcia Oferty przez Usługodawcę. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Usługodawca na potwierdzeniu otrzymania towaru nie wskazuje ceny za usługę kalibracji, lecz cena ta jest ustalana dla każdego Przyrządu w oparciu o cennik zamieszczony w katalogu usług w zakresie kalibracji świadczonych przez Usługodawcę „Serwis Kalibracyjny” i po wykonaniu usługi przeliczana z euro na złote polskie, zgodnie z  pkt. 22 Warunków,  przy czym do tej ceny  mogą zostać doliczone dodatkowe koszty, o których mowa w pkt. 10, 11, 23 Warunków („Koszty Dodatkowe” ). Ostateczna cena usługi wraz z wszelkimi Kosztami Dodatkowymi, jest wskazana na fakturze, o której mowa w pkt. 22  Warunków.

9. W przypadku zapytania ofertowego ze strony Usługobiorcy, Dział Sprzedaży Usługodawcy przygotuje indywidualną ofertę na usługę kalibracji („Oferta Indywidualna”). Usługobiorca potwierdza przyjęcie Oferty Indywidualnej bądź składając na jej podstawie Zamówienie bądź przystępując do realizacji Umowy, w szczególności wysyłając Usługodawcy lub bezpośrednio Perschmann Calibration Przyrządy, których dotyczy Oferta Indywidualna, celem ich kalibracji. Wskazane w Ofercie Indywidualnej ceny jednostkowe za usługę kalibracji Przyrządów są ustalane w oparciu o podawane w euro ceny, zamieszczone w katalogu usług w zakresie kalibracji świadczonych przez Usługodawcę „Serwis Kalibracyjny” po przeliczeniu na złote polskie stosownie do pkt. 22 Warunków oraz mają  charakter szacunkowy, co oznacza, że nie uwzględniają możliwości doliczenia, po wykonaniu usługi, do ostatecznej ceny zleconej usługi Dodatkowych Kosztów. Ostateczna cena usługi kalibracji wraz z wszelkimi Kosztami Dodatkowymi, jest wskazana na fakturze, o której mowa w pkt. 22 Warunków.

10. Usługobiorca akceptuje fakt, że w razie dostarczenia do Usługodawcy lub bezpośrednio do Perschmann Calibration, poza Przyrządami będącymi przedmiotem Oferty lub Oferty Indywidualnej, także dodatkowego wyposażenia czy przyrządów, np. dostarczonych w zestawie z Przyrządem, którego dotyczy Oferta lub Oferta  Indywidualna, które z uwagi na swoje właściwości również mogą być przedmiotem kalibracji („Dodatkowe Elementy”), zostaną one również poddane usłudze kalibracji. Zawarcie takich Dodatkowych  Elementów w przesyłce wysłanej przez Usługobiorcę do kalibracji jest równoznaczne z zamówieniem ich kalibracji przez Usługobiorcę, która zostanie wykonana zgodnie z cennikiem zamieszczonym w katalogu usług w zakresie kalibracji świadczonych przez Usługodawcę „Serwis Kalibracyjny”. Ostateczna cena wykonanej usługi kalibracji zostanie wskazana na fakturze, o której mowa w pkt. 22  Warunków i obejmie dokonaną kalibrację tak Przyrządu, którego dotyczyła  Oferta  lub Oferta Indywidualna, jak i Dodatkowych Elementów oraz ewentualne Dodatkowe Koszty i zostanie przeliczona z euro na złote polskie, zgodnie z  pkt. 22 Warunków.

11. Usługobiorca  akceptuje fakt, że po dostarczeniu do Usługodawcy lub bezpośrednio do Perschmann Calibration Przyrządu, którego dotyczy  Oferta lub Oferta Indywidualna, może w wyniku przeprowadzenia jego oględzin zostać stwierdzona  konieczność dokonania dodatkowych, drobnych napraw, odpowiadających katalogowi Usług Dodatkowych, zawartych w katalogu usług w zakresie kalibracji świadczonych przez Usługodawcę „Serwis Kalibracyjny” („Usługi Dodatkowe”). Usługobiorca akceptuje fakt, że Usługi Dodatkowe zostaną wykonane przez Usługodawcę bez konieczności informowania o tym Usługobiorcy i uzyskiwania jego zgody, za wynagrodzeniem ustalanym w oparciu o zamieszczony w katalogu usług w zakresie kalibracji świadczonych przez Usługodawcę „Serwis Kalibracyjny” cennik jednostkowy Usług Dodatkowych. Ostateczna cena wykonanej usługi kalibracji obejmie wówczas również cenę za Usługę Dodatkową, po przeliczeniu kwoty z euro na złote polskie i zostanie wskazana na fakturze, zgodnie z pkt. 22 Warunków.

12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania w każdym czasie ze swojej oferty katalogowej, umieszczonej w katalogu usług w zakresie kalibracji świadczonych przez Usługodawcę „Serwis Kalibracyjny” wybranych usług lub zastąpienia ich innymi oraz do zmiany właściwości usługi, co nie stanowi podstawy do wystąpienia przeciwko Usługodawcy z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi przez Usługobiorcę. W sytuacji, kiedy taka usługa jest przedmiotem  Umowy, która nie została wykonana, odpowiednie zastosowanie znajdzie pkt. 14 Warunków, chyba że strony dokonają zgodnie niezwłocznej, stosownej zmiany Umowy, uwzględniającej dokonane zmiany oferty katalogowej Usługodawcy.

13. Jeśli po zawarciu Umowy Usługodawca ustali w trakcie oględzin Przyrządu, będącego przedmiotem usługi kalibracji, że z przyczyn od niego niezależnych nie może wykonać usługi objętej Ofertą lub Ofertą Indywidualną, może zaoferować Usługodawcy usługę alternatywną („Oferta Usługi Alternatywnej”), np. zamiast usługi akredytowanej kalibracji, usługę nieakredytowanej kalibracji. Przyjęcie przez Usługobiorcę Oferty Usługi Alternatywnej w terminie zakreślonym przez Usługodawcę, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia przez Usługodawcę, stanowić będzie zmianę Umowy. W przypadku nieprzyjęcia przez Usługobiorcę  Oferty Usługi Alternatywnej w terminie wskazanym w zdaniu drugim, Usługodawca ma prawo w terminie kolejnych 7 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego Usługobiorcy na przyjęcie Oferty Usługi Alternatywnej złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wskazane w niniejszym punkcie działania Usługodawcy nie stanowią podstawy do wystąpienia przeciwko Usługodawcy z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi przez Usługobiorcę.

14. Poza sytuacją, o której mowa w pkt. 13 Warunków, Usługodawca ma  prawo do odstąpienie od Umowy, gdy Perschmann Calibration poinformuje go, że z jakichkolwiek przyczyn nie wykona usługi kalibracji. Wskazane w zdaniu poprzednim prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Usługodawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania bądź przez Usługodawcę, bądź przez Perschmann Calibration Przyrządu, będącego przedmiotem umówionej usługi kalibracji. Skorzystanie przez Usługodawcę ze wskazanego w niniejszym punkcie Warunków prawa odstąpienia nie stanowi podstawy do wystąpienia przeciwko Usługodawcy z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi przez Usługobiorcę.

15. Jeśli po zawarciu Umowy Usługodawca albo Perschmannn Calibration w trakcie oględzin Przyrządu ustali, że z przyczyn od nich niezależnych Usługodawca nie może wykonać usługi objętej Ofertą lub Ofertą Indywidualną, ani nie może złożyć Usługobiorcy Oferty Usługi Alternatywnej, natomiast zlecona usługa może zostać wykonana przez inne laboratorium, posiadające status Laboratorium Partnerskiego Perschmann Calibration („Laboratorium Partnerskie”), Usługodawca może poinformować o tej możliwości Usługobiorcę, przedstawiając ofertę cenową Laboratorium Partnerskiego i po uzyskaniu zgody Usługobiorcy w formie dokumentowej zlecić wykonanie usługi przez Laboratorium Partnerskie. W wyjątkowych, w szczególności nie cierpiących zwłoki przypadkach, Usługodawca może zlecić wykonanie usługi przez Laboratorium Partnerskie, nie przedstawiając Usługobiorcy wcześniej oferty cenowej Laboratorium Partnerskiego, bez konieczności uzyskania zgody Usługobiorcy. Cena wykonanej usługi Laboratorium Partnerskiego oraz koszty wysyłki Przyrządu, a także ewentualne Koszty Dodatkowe stanowić będą cenę ostateczną usługi, po przeliczeniu kwoty z euro na złote polskie, wskazaną na fakturze, zgodnie z  pkt. 22 Warunków.

16. Usługobiorca składając Ofertę lub przyjmując Ofertę Indywidualną oświadcza, że Przyrządy, w tym wchodząca w ich skład aparatura pomiarowa, przesłane w celu wykonania usług kalibracyjnych, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ani nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedniego sprawdzenia Przyrządów na koszt Usługobiorcy w przypadku gdy kontrole niezbędne dla bezpieczeństwa elektrycznego nie zostały wykonane przez Usługobiorcę lub gdy Przyrządy nie były odpowiednio oznakowane.

17. Razem z Ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia Oferty Indywidualnej zgodnie z pkt. 9 Warunków, Usługobiorca zobowiązany jest przesłać Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej aktualny na dzień składania Oferty lub potwierdzenia przyjęcia Oferty Indywidualnej odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, względnie zaświadczenie lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że Usługobiorca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych z Usługodawcą, który jest już w posiadaniu wskazanych dokumentów, a dane w nich zawarte pozostają aktualne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zupełności lub aktualności wpisów we wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu dokumentach, Usługodawca może zażądać przesłania mu dodatkowo w formie pisemnej lub elektronicznej dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisu decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) lub zaświadczenie wydane przez właściwy urząd statystyczny o numerze REGON.

18. Jeśli niniejsze Warunki nie przewidują innej formy lub strony wyraźnie nie postanowiły inaczej, wszelkie oświadczenia stron w toku prowadzonych negocjacji, w przypadku składania zamówienia i potwierdzenia przyjęcia towarów, jak również w toku wykonywania Umowy mogą być składane w formie pisemnej - listem poleconym przesłanym na adres drugiej strony lub za pomocą faksu na numer drugiej strony wskazany w pismach handlowych, ofercie, katalogach, cennikach itp. Dopuszcza się również wymianę korespondencji pocztą elektroniczną, o ile nie ma wątpliwości, iż wiadomość dotarła do adresata.

19. Umowa pomiędzy stronami jest zawarta, bądź gdy Usługodawca przyjmie Ofertę Usługobiorcy,  doręczając mu potwierdzenie otrzymania towarów, albo przystępując  do wykonania Umowy, bądź gdy Usługobiorca potwierdzi zgodnie z pkt. 9 Warunków przyjęcie Oferty Indywidualnej. W razie wątpliwości przyjmuje się, że dostarczenie przez Usługobiorcę Przyrządów do Usługodawcy lub bezpośrednio do Perschmann Calibration, celem ich kalibracji, stanowi przyjęcie Oferty Indywidualnej Usługodawcy.

20. Jeżeli jednak Usługodawca przyjął Ofertę z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia, Umowa jest zawarta z chwilą zawiadomienia Usługodawcy o przyjęciu tej zmiany lub uzupełnienia przez Usługobiorcę. W wypadku złożenia Oferty Indywidualnej przez Usługodawcę może ona być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń. Przyjęcie Oferty Indywidualnej, dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści, poczytuje się za nową Ofertę. Usługodawca uzależnia zawarcie Umowy od zastosowania do niej Warunków, bez jakichkolwiek modyfikacji.

21. Umowa między stronami stosującymi różne ogólne warunki umów (wzorce umowne) nie obejmuje tych postanowień, które są ze sobą sprzeczne. Usługodawca zastrzega sobie w takim wypadku prawo do oświadczenia w ciągu 5 (pięciu) dni od doręczenia mu przez Usługobiorcę Oferty wraz ze wzorcem umownym, iż nie zamierza zawierać Umowy na warunkach określonych w zdaniu poprzedzającym.

22. Ceny podane w katalogach Usługodawcy, w szczególności w  katalogu usług w zakresie kalibracji świadczonych przez Usługodawcę „Serwis Kalibracyjny”, są podane w euro. Zapłata ceny za usługę kalibracji Przyrządów i Dodatkowych Elementów, Usługę Alternatywną (dalej cena za usługę) oraz Koszty Dodatkowe, następuje w złotych polskich, chyba że Usługobiorca uzgodnił indywidualnie z Usługodawcą, że wszelkie zawierane między nimi Umowy będą rozliczane w euro. Z uwagi na powyższe i zmienny kurs euro, informacja przekazywana Usługobiorcy przez przedstawicieli Usługodawcy, zarówno bezpośrednia, jak i telefoniczna, dotycząca cen oferowanych przez Usługodawcę towarów ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi elementu Oferty Indywidualnej. W przypadku sporządzenia przez Usługodawcę Oferty Indywidualnej, zawiera ona ceny w złotych polskich, przeliczone według średniego kursu euro ogłaszanego w tabeli kursów NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie Oferty Indywidualnej. Z kolei w przypadku gdy do zawarcia Umowy dochodzi w skutek złożenia przez Usługobiorcę Oferty i potwierdzenia otrzymania towaru przez Usługodawcę bądź  w skutek przystąpienia do wykonania Umowy przez Usługodawcę, przeliczenie ceny z euro na złote polskie następuje dopiero po wykonaniu usług objętych Umową, według średniego kursu euro ogłaszanego w tabeli kursów NBP z dnia poprzedzającego wprowadzenie do systemu ERP (SAP) Perschmann Calibration pozycji określonej jako zamówienie Usługobiorcy. Faktura, zawierająca ostateczną cenę za usługę, tj.  cenę za usługę z uwzględnieniem Dodatkowych Kosztów oraz ewentualnych kosztów transportu, o których mowa w pkt. 24 Warunków, powinna być wystawiona przez Usługodawcę nie później niż w terminie 7 dni od dnia wysłania lub wydania do rąk własnych Usługobiorcy skalibrowanych Przyrządów, po zgodnym z niniejszym punktem przeliczeniu ceny z euro na złote polskie.

23. Ceny podane w katalogach Usługodawcy, w szczególności w  katalogu usług w zakresie kalibracji świadczonych przez Usługodawcę „Serwis Kalibracyjny”, nie obejmują kosztów załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, i innych podobnych należności. Ceny podane w katalogach nie obejmują również podatku od towarów i usług w wysokości określonej na podstawie odrębnych przepisów. Wskazane w niniejszym punkcie koszty, stanowiące Koszty Dodatkowe, w razie ich poniesienia przez Usługodawcę w związku z wykonaniem Umowy oraz wskazany podatek od towarów i usług, winny być uwzględnione w ostatecznej cenie za usługę na fakturze, o której mowa w pkt. 22 Warunków.

24. Jeżeli wartość  usługi, będącej przedmiotem zawartej Umowy, nie przekracza 400 zł netto, koszty transportu Przyrządów ponosi Usługobiorca (koszty te określane są w zależności od rodzaju Przyrządów przekazanych do kalibracji i jeśli nie postanowiono inaczej, wynoszą 30 zł netto). W pozostałym zakresie koszty transportu Przyrządów ponosi Usługodawca.

25. apłata ceny za usługę następuje przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w fakturze, o której mowa w pkt. 22 Warunków. Termin zapłaty jest określony na fakturze, o której mowa w pkt. 22 Warunków i biegnie od dnia wystawienia tej faktury.

26. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Usługodawcy.

27. Jeżeli Usługobiorca odmówi przyjęcia Przyrządów po wykonaniu usługi kalibracji („skalibrowanych Przyrządów”) zobowiązany jest to zapłaty kary umownej w wysokości 5% ostatecznej ceny netto wskazanej na  fakturze, o której mowa w pkt. 22 Warunków. Jeżeli szkoda wyrządzona Usługodawcy przewyższy wysokość kary umownej, o jakiej mowa w zdaniu poprzednim, może on dochodzić od Usługobiorcy różnicy pomiędzy wysokością uiszczonej kary a rzeczywiście poniesioną  szkodą. Nadto, w przypadku opóźnienia dostawy skalibrowanych Przyrządów na skutek okoliczności, za którą odpowiada Usługobiorca, Usługobiorca jest zobowiązany pokryć wszelkie powstałe w związku z powyższym koszty.

28. Każda faktura, o której mowa w pkt. 22 Warunków, powinna zawierać oznaczenie  Usługodawcy, Usługobiorcy, datę wystawienia, termin i sposób płatności, numer zamówienia nadany przez Usługodawcę lub Perschmann Calibration, numer rachunku bankowego  Usługodawcy.

29. Niezależnie od innych uprawnień Usługodawcy, określonych w Warunkach lub Umowie, opóźnienie w zapłacie ostatecznej ceny za usługę lub jej części, upoważnia Usługodawcę do dochodzenia od Usługobiorcy odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

30. Jeżeli po zawarciu Umowy Usługodawca, w wyniku weryfikacji informacji, uzyskanych przez swoich pracowników („handlowców”) w trakcie wizyt u Usługobiorcy oraz z portalu prowadzonego przez Euler Hermes i z innych dostępnych źródeł, uzyska wiedzę o tym, że spełnienie świadczenia przez Usługobiorcę stało się wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy, a Usługodawca o tym nie wiedział w dniu zawierania Umowy, Usługodawca uprawniony jest do powstrzymania się z wydaniem Usługobiorcy skalibrowanych Przyrządów aż do czasu zapłaty wynikającej z faktury ostatecznej ceny za usługę lub ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy.

31. Jeżeli po wydaniu skalibrowanych Przyrządów Usługobiorca stał się niewypłacalny, Usługodawca może żądać spełnienia świadczenia bez względu na zastrzeżony na fakturze termin płatności.

32. Jeżeli strony uzgodnią indywidualnie, że skalibrowane Przyrządy  mają być odebrane przez Usługobiorcę od Usługodawcy, a Umowa inaczej nie stanowi, Usługobiorca zobowiązany jest odebrać towar najpóźniej w ciągu jednego dnia po wezwaniu go do tego przez Usługodawcę. W razie opóźnienia w odbiorze przekraczającego pięć dni Usługodawca może żądać zapłaty ostatecznej ceny za usługę, bez względu na zastrzeżony w fakturze termin płatności; może także żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% ostatecznej ceny netto, wynikającej z faktury, o której mowa w pkt. 22 Warunków.

33. Usługodawca może według swojego wyboru dokonywać dostaw skalibrowanych Przyrządów w etapach (partiach). Usługobiorca nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego.

34. Termin realizacji zamówienia podany przez Usługodawcę w Ofercie Indywidualnej lub na potwierdzeniu otrzymania towaru jest terminem szacunkowym, może zatem ulec zmianie i nie wiąże Usługodawcy.

35. W trakcie realizacji usługi kalibracji, w szczególności po oględzinach Przyrządów, może okazać się, że celem wykonania usługi kalibracji niezbędne jest dostarczenie przez Usługobiorcę dodatkowej dokumentacji, takiej jak instrukcja obsługi lub innych informacji, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę, wskazując termin na dostarczenie tej dokumentacji lub informacji. Powyższy obowiązek odnośnie określonych Przyrządów może też wynikać wprost z katalogu usług w zakresie kalibracji świadczonych przez Usługodawcę „Serwis Kalibracyjny”. W sytuacji, gdy Usługobiorca nie dostarczył wskazanej w niniejszym punkcie dokumentacji lub informacji lub gdy z uwagi na inne okoliczności wykonanie usługi kalibracji jest niemożliwe,  a Usługodawca nie skorzysta z przysługującego mu zgodnie z pkt. 13 lub 14 Warunków prawa do odstąpienia od Umowy, termin wykonania Umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

36. Ubezpieczenie przesyłki skalibrowanych Przyrządów odbywa się tylko na zlecenie Usługobiorcy i na jego koszt.

37. Z chwilą wydania skalibrowanych Przyrządów przechodzą na Usługobiorcę korzyści i ciężary związane ze skalibrowanymi Przyrządami oraz niebezpieczeństwem ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

38. Wydanie skalibrowanych Przyrządów Usługobiorcy następuje z chwilą powierzenia skalibrowanych Przyrządów przewoźnikowi lub spedytorowi trudniącemu się zawodowo przewozem towarów.

39. Usługi kalibracyjne realizowane są w temperaturze laboratoryjnej. Dokładna temperatura zostanie podana w świadectwie kalibracji. W przypadku przeprowadzenia kalibracji przy innej temperaturze otoczenia można uzyskać inne wyniki pomiaru. Wartość odchylenia zależy od temperatury otoczenia oraz od materiału korpusu przyrządu lub typu przyrządu.

40. Części wymienione w Przyrządach na nowe, podczas wykonywania usług kalibracji, przechodzą na własność Usługodawcy.

41. W celu zachowania klasy dokładności pomiaru skalibrowane Przyrządy powinny być przechowywyane, używane i transportowane przez ich użytkowników z maksymalną starannością.

42. Na żądanie Usługobiorcy odesłanie skalibrowanych Przyrządów może nastąpić w bezpiecznych pojemnikach, stanowiących własność podmiotu trzeciego i wypożyczonych od niego do tego celu (np. Orangebox). W takim przypadku Usługobiorca jest obowiązany na własny koszt odesłać Usługodawcy taki pojemnik z wszystkimi jego elementami w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.

43. Jeśli nie uzgodniono inaczej, ustala się, iż dostawa skalibrowanych Przyrządów do Usługobiorcy lub wskazanego przez niego odbiorcy, następować będzie bezpośrednio z laboratorium Perschmann Calibration, znajdującym się na terenie Niemiec. Skalibrowane Przyrządy winny być każdorazowo sprawdzone przez Usługobiorcę przy ich odbiorze. W razie przesłania skalibrowanych Przyrządów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Usługobiorca obowiązany jest niezwłocznie (t.j. w chwili odbioru skalibrowanych Przyrządów i w obecności przedstawiciela przewoźnika lub kierowcy) zbadać stan przesyłki oraz dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika za szkody powstałe w trakcie przewozu (uszkodzenie lub ubytek przesyłki). W szczególności wespół z przedstawicielem przewoźnika lub kierowcą, Usługobiorca zobowiązany jest protokolarnie ustalić stan przesyłki, podać uszkodzoną lub brakującą ilość Przyrządów oraz okoliczności szkody lub ubytku, zgłosić zastrzeżenia do protokołu z uzasadnieniem, zaznaczyć trudności z ustaleniem danych przesyłki oraz natychmiast (tj. tego samego dnia) powiadomić Usługodawcę o powyższych okolicznościach i przesłać protokół odbioru Przyrządów. Tak samo winien Usługobiorca postąpić w razie stwierdzenia uszkodzeń niewidocznych (wad ukrytych) przesyłki, z tym, że zgłoszenie tych wad Usługodawcy winno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru skalibrowanych Przyrządów. Zgłoszenia wad ukrytych rozpatrywane będą indywidualnie, po analizie opisu wad, otrzymanego od Usługobiorcy, a także odpowiedniej dokumentacji fotograficznej oraz dokumentacji logistyczno-przewozowej. Usługobiorca winien powiadomić Usługodawcę również o opóźnieniu w dostarczeniu przesyłki niezwłocznie, następnego dnia po terminie w którym według jego wiedzy przesyłka miała dotrzeć. Odbiór przesyłki bez zastrzeżeń lub brak zgłoszenia szkody, ubytku lub opóźnienia w podanych wyżej terminach powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń w stosunku do Usługodawcy, jakie mogą wiązać się z usługą przewozu (w szczególności roszczeń związanych z uszkodzeniem lub ubytkiem przesyłki). Ponadto Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy, jeśli na skutek zaniedbań Usługobiorcy, w szczególności z uwagi na opóźnienie w sprawdzeniu przesyłki, Usługodawca zostanie pozbawiony możliwości dochodzenia roszczeń w stosunku do przewoźnika lub odpowiedzialność przewoźnika zostanie z tego  powodu ograniczona. Usługobiorca zobowiązany jest do pokrycia szkody Usługodawcy powstałej z tego tytułu.

44. Jeśli w przypadku konkretnej, zleconej usługi okazałoby się, że istnieje konieczność pozyskania jakichkolwiek zezwoleń importowych, związanych z wysyłką Przyrządów niestandardowych, Usługobiorca ponosi wszelkie koszty z tym związane, o ile dla dokonania dostawy wymagają tego przepisy prawa kraju w jakim usługa jest zamawiana lub kraju do którego Przyrząd jest dostarczany.

45. Usługodawca odpowiada tylko za szkodę spowodowaną winą umyślną. W pozostałym zakresie odpowiada tylko za rzeczywistą szkodę jaką poniósł Usługobiorca. Wskazana w zdaniu poprzednim odpowiedzialność cywilna Usługodawcy względem Usługobiorcy z tytułu wadliwego wykonywania zawieranych Umów zostaje ograniczona w przypadku każdej Umowy do kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Odpowiedzialność ta jest wykluczona, jeżeli przyczyną szkody było działanie lub zaniechanie Usługobiorcy (w szczególności wprowadzenie w błąd, podstęp lub niedochowanie należytej staranności).

46. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności będące następstwem zdarzeń losowych, za które uznaje się w szczególności przypadki kataklizmów, strajków, wypadków drogowych, wszelkich czynności i zaniechań organów administracji publicznej a także zagrożenia epidemiologicznego, epidemii lub pandemii na obszarze działania Usługodawcy bądź Perschmann Calibration, powodującego trudności lub uniemożliwiającego prowadzenie zwykłej działalności gospodarczej przez te podmioty oraz wszelkich innych zdarzeń, których nie można było przewidzieć i skutkom których nie można było przy zachowaniu należytej staranności zapobiec, traktowanych jako tzw. siła wyższa.

47. Usługodawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość należnych mu od Usługobiorcy na podstawie Warunków lub Umowy kar umownych, w przypadku gdy wysokość poniesionej przez niego szkody przewyższa wartość zastrzeżonej  kary umownej.

48. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

49. Niezależnie od przypadków określonych w kodeksie cywilnym oraz w pkt. 12-14 Warunków, Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie Umowy, innej niż wskazane w pkt. 12-14 Warunków  lub w razie naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno mieć formę pisemną i zostać złożone w terminie 3 miesięcy od powzięcia przez Usługobiorcę informacji o zdarzeniach będących podstawą do odstąpienia od Umowy, jednakże nie później niż przed dniem wykonania stanowiącej przedmiot Umowy usługi kalibracji przez Usługodawcę i nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

50. Usługobiorca nie może bez zgody Usługodawcy, wyrażonej w formie pisemnej, przenieść swoich roszczeń przysługujących mu w stosunku do Usługodawcy na osoby trzecie. Usługobiorca nie może bez zgody Usługodawcy dokonywać potraceń przysługujących mu wobec Usługodawcy wierzytelności z wierzytelnościami z tytułu ceny ostatecznej, określonej w fakturze, o której mowa w pkt. 22 Warunków.

51. Miejscem wykonania zobowiązania z Umowy jest siedziba Usługodawcy.

52. Wszelkie prawa autorskie do katalogów, również tych na nośnikach danych i mediach elektronicznych jak i do innej dokumentacji związanej z usługami kalibracji przysługują wyłącznie Usługodawcy. Katalogi i inna dokumentacja, o których mowa powyżej podlegają ochronie prawnej, w tym ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego. Jakiekolwiek wykorzystanie, przetwarzanie, przekazywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie katalogów i dokumentów oraz ich udostępnienie osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. W razie zawarcia przez Usługobiorcę z Usługodawcą, poza Umową, dodatkowo umowy na wykonanie określonej dokumentacji, ustala się, iż Usługobiorca  uzyskał do tej dokumentacji  licencję niewyłączną, z prawem do wykorzystania wskazanej dokumentacji wyłącznie do konkretnego, ustalonego w umowie na wykonanie dokumentacji,  celu, bez prawa do udzielania jakichkolwiek dalszych sublicencji.

53. Usługodawca zastrzega sobie prawo własności do katalogów,  dostępnych tak w formie papierowej, jak i elektronicznej, w tym na nośnikach danych i w mediach elektronicznych, jak i do innej dokumentacji, związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami kalibracji (z wyjątkiem przesyłek reklamowych). Ww. dokumentów (z wyjątkiem przesyłek reklamowych) Usługobiorcom nie wolno przekazywać osobom trzecim. Wszelkie wykorzystywanie ww. dokumentacji przez Usługobiorcę, poza zakresem koniecznym do zawarcia Umowy, wymaga zgody Usługodawcy.

54. Katalogi i cenniki Usługodawcy można przeglądać w pomieszczeniach siedziby Usługodawcy lub zamówić ich dostawę nieodpłatnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio u pracownika (handlowca) Usługodawcy.

55. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

56. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszych Warunków i zawartych Umów, do których niniejsze Warunki znajdują zastosowanie,  strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo  dla siedziby Usługodawcy (Poznań).

57. Gdyby okazało się, że niektóre ustalenia niniejszych Warunków albo zawartych na ich podstawie Umów są nieważne, ważność pozostałych postanowień nie jest przez to naruszona, chyba że nieważnością dotknięte są istotne postanowienia Warunków lub zawartej na ich podstawie Umowy albo też z treści Umowy lub wiadomego drugiej stronie zamiaru strony wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta.

58. Nieważne postanowienia Warunków lub zawartej na ich podstawie Umowy zostaną zastąpione takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków gospodarczych i finansowych oraz zamiaru stron będą w maksymalnym stopniu zbliżone do postanowień dotkniętych nieważnością.